[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.19.5″]

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN van Voetmanschap
gevestigd en kantoorhoudende Bergamotte 19 te Arnhem

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Voetmanschap, hierna te noemen gebruiker, en een koper c.q. opdrachtgever, hierna te noemen koper, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de offertedatum. Mondelinge of telefonisch besproken veranderingen op offertes en aanbiedingen krijgen pas geldigheid indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Indien de opdracht niet specifiek bevestigd wordt, dan geldt de rekening als opdrachtbevestiging. Overduidelijke vergissingen en/of fouten in aanbiedingen, facturen, correspondentie of offertes mogen door ons tussentijds gecorrigeerd worden.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden, in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Geldig zijn de prijzen die van toepassing zijn op dag van levering. Dit geldt ook voor deelleveringen.
6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
7. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 3. Leveringen
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf magazijn te Arnhem of rechtstreeks vanaf de fabrikant.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en kosten van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval wachttijden, opslag- en transportkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levering door derde-toeleverancier
1. Gebruiker is bevoegd om gebruik te maken van door gebruiker aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal gebruiker de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De derde-toeleverancier levert de via gebruiker te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij gebruiker de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van gebruiker plaatsvinden.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Gebruiker zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen gebruiker en koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
– Bij (het ontstaan van) een betaalachterstand.

Artikel 9. Garantie
Bij gebreken of productafwijkingen zijn wij slechts aansprakelijk voor het repareren of vervangen van die betreffende onderdelen van het product, die zijn ontstaan als gevolg van defecte ontwerp of slecht vakmanschap. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van normale slijtage en overbelasting, onjuiste toepassing of gebruik, verwaarlozing van onderhoud, en de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing. Onze garantie vervalt indien de geleverde goederen door een derde partij is veranderd.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro’s, exclusief BTW, vanaf magazijn.
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijk daarvoor vastgestelde rente verschuldigd plus 3,50€ aanmaningskosten.
3. Na het verstrijken van de aanmaningstermijn van 14 dagen facturatie + 14 dagen aanmaningsperiode is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijk daarvoor vastgestelde rente verschuldigd plus alle gemaakte kosten om de betaling te innen waaronder de kosten van een incassobureau of eventuele gerechtelijke kosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
6. Binnenkomende betalingen zullen eerst worden verrekend met de resterende verplichtingen. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Bij een bedrag van 1000,- Euro of hoger vragen wij een voorschot op het uiteindelijke factuurbedrag, namelijk;
1000,- Euro tot 1500,- Euro: 20%
1500,- Euro tot 2000,- Euro: 40%
2000,- Euro tot 2500,- Euro: 60%
2500,- Euro en hoger: 80%

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter c.q. kantonrechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.

Artikel 18. Verzendkosten
Scherpe tarieven verlangen verzendkosten voor kleine bestellingen:
Tot 75,- betaalt de verzendkosten en 5 euro klein ordertoeslag.
Boven 75,- betaalt u 9,90 verzendkosten.
Vanaf 250,- gratis verzending / franco levering! Dit geldt wanneer u bestelt via Voetmanschap.

Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]